Om ätten

Kort om Långe

Ätteledare:

Get Långe som i samband med förra årets höstgille (1116) återvände till Hunaland efter flera års botgörina.

 

Andra ledande inom ätten:

Åsa Långe (Gets hustru ), Hjort Långe, Byäldste i Berghem

Öjvind och Alma Långe, barn till Get

 

Vänätter:

Sköld och Långe har länge levt i symbios. Ätten Långe är sprungen ur Sköld. Traditionellt har Sköld stått för svärd och Långe för mat men förhållandena har börjat ändras.  Närmar sig nu istället ätten Snok.

 

Ättegods

Björknäs, men även gårdarna Stenlid och Berulvsgården samt Langebro gård med tillhörande kvarn nere vid bäcken.

 

Viktiga blodsband:

Totalt ingifta i Sköld. Gifte med Rind. Förhandlar med alla grannar om förbund

 

Starka sidor:

Byäldste i Berghem, Berghem ligger på Långes mark!, Många barn, hög arbetsmoral, Hunalands endaVattendrivna kvarn och ett oslagbart starkt öl. Stark relation med kyrkan.

 

Svaga sidor

Fattiga på guld - även om kvarnen börjar ge silver - men rika på det naturen ger i form av säd, och djur. Få krigare

Den totala lojaliteten mot Sköld är en tillgång men också ett problem då ätten inte är krigiskt lagd och känner stor motvilja mot Skölds snobberi som tilltagit de senaste åren. 

g

Typisk Långe

Bönder, jordnära, fredliga, lojala, Konservativa genom Get, nytänkande genom Alma, kristna men som alla lite kluvna med inslag av asatro

 

Ättemedlemmar

Ca. 100 namngivna blodsmedlemmar samt ca 150 övriga på markerna

(Detta under förutsättning att övriga ätter också minskar sina helt orealistiska antal....)

 

Resurser

Hunalands enda vattendrivna kvarn., Hunalands enda kloster, i anslutning till Björknäs.

Goda relationer med Kyrkan., Inga ekonomiska skulder (affären kring Boers klack är utredd). Goda jordbruksmarker och många barn.

Först i norden med att brygga starköl. Stor exportvara liksom malande av säd vid kvarnen.

 

Huvudnäring

Jordbruk, öl och kvarn, har även gjort dagsverken på Skölds gårdar där det saknas folk men ställer sig alltmer avvisande till det i nuläget.

Handelsvägar

Ingen handelsled går genom ättens marker förutom genom Berghem där man nu stärker sin ställning genom befästningar på Langebro gård. Låt oss utgå från att befästningarna är lite mer omfattande än det vi kan se i praktiken!

 

Import

Know-how: modern kvarnteknik, ny byggteknik genom munkarna liksom nyheter på sjukvårdens och odlingens område.

 

Export

Öl, honung och mald säd

 

Krigsmakt

15 hirdmän spridda på 4 gårdar

 

Religion

Kristna med inslag av asatro

 

Vänner

Främst Sköld men även Rind och kanske även Snok?

 

Fiender

Inga egna fiender men Skölds fiender blir även Långes fiender då lojaliteten fortfarande är stor. Trots att vi är skarpt kritiska till utvecklingen inom Sköld sedan de skapade ett hov runt drottningen är deras blod vårt och om allt står på spel stöder vi dem. Vi är dock beredda att gå emot enskilda representanter för Sköld eller deras allför kaxiga sändebud. Vi har slutat buga och bocka, kan man säga.

 

Kort sammanfattning

Ätten Långe har sina marker kring fjället som kallas Spiken, markerna består i stor del av klippiga bergsmarker, myrmarker och vattendrag från höjden. En bit från sjön Spikvattnet sänker sig marken och där växte tidigare stora bestånd av björk. Större delen av detta björkbestånd är nu borta och marken uppodlad. Framför allt odlas korn och lin. Sjön har goda bestånd av sik och ål som fiskas och torkas. På sjöns sydsida finns vidsträckta myrar och på den sjösidan finns myrmalm så de två gårdarna som ligger vid sjön täcker sina behov. Marken tillhörde tidigare Sköldätten men då det inte längre fanns ättlingar att ta över gårdarna överlät de dessa till Ätten Långe som tjänat och bott på markerna länge. Relationerna dessa ätter emellan är fortfarande mycket goda. Ättens förra överhuvud Get Långe köpte under sommaren 1109 Langebro Gård i Berghem att dra sig tillbaka till på ålderns höst. I hans ställe regerar nu Alma Getsdotter. Samma år gifte Hjort Långe bort sin dotter Ulvhild med Ask från Rindätten och Långe kanske strävar efter mer kontakt med andra ätter.