Samhällsklasser

Samhällsklasser


Din börd är viktig och ju bättre börd desto mer har du att säga till om. Generellt sett finns det de som har och de som inte har. Vidare så är det en bråkdel av befolkningen som är besuttna och styr landet. Den stora massan utgörs av bönder av olika slag. Gränserna mellan klasserna är flytande. Ens status avgörs inte bara av vilken klass man tillhör, utan baseras också på t.ex. härkomst och börd. Det är till exempel mycket litet som skiljer en välbärgad familj ur karlklass från en illa lottad familj ur stormannaklass, rent ekonomiskt.


Härskare

Ingen egentlig klass, utan mer som den främsta av dem främsta. I princip är det bara styrande makt som räknas hit och kyrkans överhuvud, ärkebiskopen (och påven) I Hunaland är det en handfull personer som räknas hit. Härskaren är alltid av stormannaätt.


Stormannaklass

De folk som räknas hit är ofta väl besuttna i mark och rikedom och räknas bland de främsta människorna i landet. I vissa fall kan släkten ha det illa ställt men av tradition och forna glansdagar så har de ändå högt anseende. Personer i denna klass har ofta en hel del att säga till om i rikets styre och besitter positioner i samhället som ser till att de får sin del av kakan. Familjer och ätter ur denna klass har oftast något heroiskt förflutet med historier om hjältar och gudar i det förflutna. Biskopar och vissa präster rekryteras även från dessa led då dessa positioner ger mycket inflytande och makt. Söner och döttrar som blir lottlösa i arv, går ofta i tjänst hos en annan stormannaätt som någon typ av krigare. Av gammal sed är det personer ur denna klass som i princip har som plikt att försvara de andra.


Till denna klass räknas t.ex.:

 • De flesta ur hjälteätterna Knaphövde, Sköld, Krok, Ödis och Rind
 • De flesta folk som besitter kungliga titlar och ämbeten så som; landherse, krigshövding och herse.
 • Andra storbönder och liknande som för sig, beter sig och gör anspråk på att vara av stormannaklass (Om nu de andra accepterar detta)Karl-klass

Karlaklassen är den ojämförligt största och variationsrikaste av samhällsklasserna och utgör den breda massan. Här hittar man allt från fattiga men fria hantverkare, sjömän, fiskare och bönder till stormrika handelsmän och storgodsägare. De flesta besitter ingen större mängd mark och har inga direkta tillgångar att spendera. De flesta har så de klarar sig men inte mer, frånsett storgodsägare och vissa handelsmän. Det skiljer naturligtvis oerhört i livsstil, makt och status inom klassen. Vad de alla har gemensamt är att de är födda fria, eller i sämsta fall frigivna, med rätt att föra sin talan vid ting och med rätt att själva ingå avtal. Vidare är det ur karlklassen som många krigare till stormannaätternas privata följen dras ur.


Inom karlaklassen finns följande "underavdelningar":

 • Storgodsägare och vissa kungliga brytar, hersar och, välbärgade handlare och rika och mäktiga präster.
 • Bönder, hantverkare, enklare handelsfolk, sjöfolk med eget skepp och enklare präster.
 • Krigare och ovetar
 • Landlösa lönearbetare och torpare.
 • Frigivna trälar och tiggare. 


Viktig information gällande högstatusroller!


Det finns begränsad plats för högstatusroller i kampanjen utifrån den vision vi eftersträvar. Vi ställer också särskillda krav på högstatusroller. Vill du spela högättad - kontakta oss: kontakt@kampeniringen.se

Högstatusroller kommer granskas innan anmälan är godkänd och vi förväntar oss att dessa deltagare är särskilt insatta i Hunaland och dess styre.

 

Att vara född i hjälteätt är inte synonymt med högättad. Med högättad menas nära släkt till en inflytelserik ätteledare/regent eller om du har mycket stor politisk makt/vapenmakt t.ex. Krigshövding, tegn eller landherse. Vanlig herse, vanlig lagman, hövding, präst, gode eller gydja är ej högättade.


Foto: Hanna Olsson


Trälklass

En träl är någons egendom och inget mer. Trälar är saker och behandlas därefter, även i lagen. En träl är mindre värd än en ko, allt som oftast. Trälar finns alltid att få tag på, med lätthet. En träl har t.ex. inte rätt att ingå avtal eller föra sin talan vid ting. En träls ord faller alltid kort mot fria personer. Trälar kan heller ej äga egendom och det är aldrig någon som ger pengar till en träl. Det är ju ändå inte trälens pengar.

I sällsynta fall kan en träl, då oftast mycket kunnig i flera ämnen/sysslor, bringa ett högt pris. Det är inte längre så vanligt att man saluför trälar, utan de brukar följa med gården när den överlåts eller skickas med som en del av bohaget när folk gifter sig bort från familjegården.

Numera är det inte så ofta man tar nya fångar till träldom, utan de som nu är trälar är för det mesta barn och barnbarn till trälar. Undantag från detta är de som råkat i träldom för obetalda skulder, och då friges de om skulden betalas och de som givit sig själva till trälar för att de inte hittat något annat sätt att slippa svälta och frysa ihjäl.

Även inom trälklassen finns statusskillnader.

 • Några få trälar har sina ägares förtroende i så stor grad att de anförtros uppgifter som handelsresor och arbetsledning vid byggnationer med mera.
 • Trälar med specialkunskaper inom t.ex. jakt och hantverk.
 • Hushållsträlar
 • Enkla arbetsträlar och gruvträlar, som lever ett hårt och kort liv